Västvatten

Vattenkvalitet

Kontroll av dricksvattenkvaliteten

Kvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken.

 

Löpande sänds dessutom flera vattenprov in för analys vid ackrediterat laboratorium. Prover tas från råvattentäkt, vattenverk, ledningsnät och även hemma hos abonnenter.

 

Lagstiftning 

Verksamheten följer SLVFS 2001:30 (konsoliderad till LIVSFS 2017:2). Lagstiftningen reglerar bland annat provtagningsparametrar, gränsvärden och provtagningsfrekvens. Västvattens undersökningsprogram för kontroll av kvaliteten på dricksvatten är fastställt av tillsynsmyndigheten.

 

Partiklar och filter

Allt vårt dricksvatten uppfyller de krav som ställs på ett tjänligt dricksvatten enligt lagstiftningen.

 

I ett tjänligt dricksvatten får det finnas och finns alltid lösta organiska och/eller oorganiska ämnen, under de gränsvärden som gäller för "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" dricksvatten.


Sätter man in ett tillräckligt fint filter kommer det att filtrera och ansamla dessa ämnen över tid. Exempel på sådana ämnen är humus och kalk som kan ge brunfärgat filtrat samt vattnets färgtal. Västvattens vatten uppfyller de krav som är lagstadgade med avseende på innehåll och kvalitet i dricksvattnet.