Sök

Dagvatten

Stupränna

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn-, smält- och dränvatten som rinner från olika ytor så som tak, gator, parkeringar och gårdar. Historiskt sett har dagvatten avletts i ledningar för att sedan släppas ut i ett vattendrag. En del dagvatten avleds i kombinerade ledningar, det vill säga att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning till reningsverket.

För att minska riskerna för skador vid regn avleds spillvatten (avloppsvatten från hushåll) och dagvatten (regn-, smält-, och dränvatten) till olika ledningar i gatan. Dagvatten är en stor bidragande faktor till överbelastning i våra reningsverk och spillvattenledningar.

Stora mängder dagvatten som kommer till reningsverken kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten. Ett ledningsnät som inte kan ta emot allt vatten medför en risk för källaröversvämningar och bräddningar.

Västvatten arbetar aktivt med att minska volymen tillskottsvatten genom att förbättra ledningsnätet och även minska mängden inträngande dagvatten. Genom att minska volymen av tillskottsvatten i våra spillvattenledningar blir resultatet ett jämnare flöde till reningsverken, vilket i sin tur förbättrar reningsprocessen.

Separering

Om du redan idag har en dagvattenservis ska du se till att ditt dagvatten är kopplat till dagvattenservisen. Om Västvatten gör dagvattenseparering för ditt område ska du separera inne på din fastighet så att ditt spillvatten och dagvatten leds till respektive servis.

Servisledningar i gott skick

Se till att dina ledningar är i gott skick så att spillvattenledningen inte tar in dagvatten. Dina ledningar inne på din fastighet behöver underhållas/bytas ut precis som exempelvis ditt tak.

Använd regnvattnet i din trädgård​ (LOD)

Du kan ta hand om vattnet på tomten genom att samla upp regnvattnet i en tunna, leda regnvattnet via rör/plattor till en liten damm eller ett fågelbad. Dessutom sparar du på dricksvattnet om du använder regnvatten till att vattna i din trädgård.

Tänk på att du inte får belasta närliggande fastigheter med dagvatten.

Västvatten ställer krav på att dagvattnet ska separeras inom tomtmark. Kraven ställs till fastighetsägare vid detaljplaneändring, bygglovprövning och i samband med ombyggnad av ledningsnätet. Vi bedriver också inventeringsarbete där områden identifieras och nederbörden har särskilt stor påverkan på spillvattensystemet. Inom dessa områden ställs krav på dagvattenseparering till samtliga fastigheter.

Beroende på hur verksamhetsområdet ser ut där du bor, gäller olika krav på åtgärder. Fastighetsägaren kan välja att själv ta hand om dagvattnet inom tomtmark eller att ansluta sig till upprättad förbindelsepunkt.

Åläggande vid upptäckta brister

Om Västvatten vid en undersökning ser att en fastighet tillför dagvatten till den allmäna spillvattenledningen, åläggs fastigheten med krav på att kontrollera och åtgärda bristerna på spill- och dagvattenledningar eller kopplingar. Allt arbete på fastigheten fram till förbindelsepunkt bekostas av fastighetsägaren. Ledningsarbetet i gatan fram till förbindelsepunkt betalas av Västvatten.

Klicka på bilden för att förstora den


Vad säger lagen?

Det inte tillåtet att belasta en spillvattenledning med dagvatten efter det att en förbindelsepunkt för dagvatten upprättats till fastigheten.

Detta enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) § 18 och
§ 21. I Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun gäller Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp § 12.

Sotenäs kommun gäller Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp § 16.

Har du sett att det rinner färgat vatten i vattendrag?
Då är det antagligen vi som testar våra ledningar i området för att hitta eventuella felkopplingar eller trasiga ledningar mellan dagvatten- och avloppsledningar.

Vi använder en fluorescerande läcksökningsfärg som reagerar med vatten och på så sätt kan vi se hur vattnet leds vidare i våra ledningar. Färgen är helt ofarlig men det kan se lite tokigt ut under tiden som arbetet pågår och kan synas upp till något dygn efter färgning.

Ordlista


Dagvatten

Regn-, smält- och dränvatten.

Spillvatten

Använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Tillskottsvatten

Är det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt där inkoppling av en fastighets ledning till den allmänna VA-anläggningen sker.

LOD

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten avleds inte via den allmäna
VA-ledningen utan tas omhand lokalt inne på fastigheten.

ABVA

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp. Kommunens fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen.